gtoll-e1422382719637

Reális önismeret  nélkül a pályaválasztás, a munkahelyválasztás, párválasztás is a szerencsén múlik.

 

Költség és idő hatékony megoldások, ha esetleg ,……

-cégénél nincs HR-es, aki segítene a munkaerő kiválasztásnál, így „csupán” saját benyomásai alapján választja ki kollégáit, és a  kiválasztott munkaerő,  beválási aránya alacsony.

Megoldás lehet : a grafológiai elemzés, ami célratörően és költséghatékonyan képes rámutatni a személyiségen belül működő erősségekre és gyengeségekre akár „csak” az adott munkakör sikeres betöltéséhez szükséges munkaképességekre koncentrálva.

-cégénél, a teljesítmény erősen hullámzó, esetleg elégedetlenség a jellemző vagy passzív a munkához való hozzáállás?

Megoldás lehet :  íráselemzéssel  a motivációs bázisok feltérképezésével egyénre szabottan tudja kollégáit aktivizálni.

-cégénél klikkek alakultak ki, rossz a légkör, nem tudnak hatékonyan együttműködni?

Megoldás lehet: grafológiai elemzéssel a csapat összetételét vizsgálni, és az adott csapatba „illeszkedő” embereket alkalmazni. Például milyen az aránya csapaton belül, az aprólékos, a problémamegoldó, a kreatív, a vezető típusú embereknek.

-cége fejlődik, bővül, tudni szeretné, hogy kollégái mennyire terhelhetőek képesek e ellátni a többletfeladatokat?

Megoldás lehet: a kézírás elemzése, amivel választ adhatunk (többek között) az energia készlet és energia beosztás milyenségére, alaposságra, kitartásra, szorgalomra.

-cége új osztályokkal bővül, tudni szeretné ki alkalmasabb a vezetői feladatok ellátására?

Megoldás lehet: grafológiai vizsgálattal , a vezetői képességek elemzése. Egy sikeres vezetőt jellemző tulajdonságok, célok szerint változnak. Pár olyan tulajdonság, amely minden vezetőre jellemző (a teljesség igénye nélkül) a következőek: döntőképesség, önállóság, intelligencia, együttműködő képesség, felelősségvállalás, kezdeményezőkészség.

-új munkahelyet keres, jobban szeretné megismerni kompetenciáit hogy az Ön személyiségéhez, képességeihez leginkább illeszkedő munkát tudja kiválasztani?

Megoldás lehet: grafológiai elemzéssel, az önmagunkhoz és a közösséghez való viszonyt, mentális képességeket, frusztrációtűrést, monotónia tűrést, a munkavégzés jellemzőit és a mindennapokban alkalmazott megoldási stratégiákat feltárni.

-új munkahelyén a munka végzés, hierarchikus környezetben folyik és szeretné tudni mennyire tudná az adott környezetet tolerálni?

Megoldás lehet: grafológiai vizsgálat, ami zárt testületek rendszerbén szükséges képességeket vizsgálja.(dominancia, szubmisszió, agresszivitás, szorongás, felelősségtudat, szociabilítás, egyéni beállítódás, kooperatívitás, szuverenitás)

A grafológia ma már elismert, méréseken alapuló egzakt tudomány. A pszichológia eredményeit- alapjait használja fel, és a kézírás vizsgálatával, a személyiségre jellemző jegyeket rendezi csoportokba és szintézisbe állítja. Önismeret fejlesztéséhez és például a munkaképességeink (erősségeink-gyengeségeink) pontosabb megismerésénél is jól alkalmazható. Megállapíthatóak az egyén személyiség jellemzői, többek között a munka során alkalmazott megoldási stratégiák, a munkavégzéshez szükséges képességek-megléte mértéke.

A kézírás elemzés legfontosabb szabálya hogy “ Egy jel nem jel!”

A grafológus az írás vizsgálatakor, azt nézi-méri,  hogy miben, milyen módon tér el a normaírástól (az iskolában tanult) mit változtat  az írásán az elemzett személy a duktor. Az íráson és író felületen méréseket végez, ezek alapján  jelek csoportosításával – egy jellemző jelenlétéről több irányból megbizonyosodva- értelmezi az összefüggéseket, diagramokon ábrázol, szintézisbe állítva mutatja be a  személyiség rétegeit.

Pontosabb képet kaphatunk önmagunkról,

mentális képességeinkről  – viszonyfelismerés, gondolkodás sebessége, következtető képesség (analógiás-implikatív) rendszerező képesség, figyelemkoncentráció, kritikai képesség, lényegkiemelő képesség, gondolkodás rugalmassága, variációs képesség, objektivitás, kreativitás

globális jellemzőkről – jobb vagy bal agyféltekés gondolkodásról , humán vagy reál beállítottságról

önmagunkhoz való viszonyról – önbizalom, énkép, önszabályozás módjáról, autonómiáról, önérvényesítési képességről, frusztrációtűrésről

közösséghez való viszonyról – tolerancia, beilleszkedés, (célzata-formája) dominancia

érzelmekről – önuralom, hangulati stabilitás- labilitás

munkavégzés jellemzőiről – energiák, szorgalom, monotónia tűrés, pontosság, motivációk, kezdeményezés, célszerűség, munkamód biztonsága, gondosság, önállóság

A grafológust titoktartás kötelezi, az adatokat bizalmasan kezeli, a  munkáltató részére csak az állás betöltéséhez szükséges szempontok alapján készít elemzést.

Az elemzéshez minden esetben szükség van az írás készítőjének bele egyező nyilatkozatára.

 Mintaelemzés:

graf8

Grafológiai_elemzés_MINTA_2014

2.levél részlet

3.levél részlet

9.levél részlet

11-sz esetleírás válaszlevél

16.esetl.

24.e.aláírásvizsgálat

Kompetenciák

grt

” Ha az ember minden elvárásnak eleget akar tenni,    minden bizonnyal

túlbecsüli saját képességeit. „

/ Goethe /

Kompetenciaérzet, annak a tudata, hogy az egyén képes a helyzet megoldására, az elvárt viselkedés produkálására és a megfelelő teljesítmény elérésére.

A kompetenciaérzet és a valós kompetencia, nem mindig áll egyensúlyban. Erősségeink-gyengeségeink (valós) ismerete elengedhetetlen az elégedettebb kiegyensúlyozott élethez.

A különböző munkakörökhöz más-más kompetenciák megléte a fontos. Ezért minden esetben,  a feltárandó területeket előre meghatározott szempontok szerint vizsgáljuk, attól téve függővé, hogy az adott munkakörben mely terület(ek)  megléte, (erős működése a személyiségben) a feltétel, a munka sikeres elvégzéséhez.

Grafológiai elemzéssel, jól megállapíthatóak az egyén személyiség jellemzői, többek között a munka során alkalmazott megoldási stratégiák, a munkavégzéshez szükséges képességek megléte és mértéke. A humán erőforrás menedzsment számos területén hasznos segítség lehet bizonyos kérdések megválaszolásában és a döntéstámogatásban.

A megfelelő személy a megfelelő helyre elvén a pályázók írásos motivációs levelének bekérésével, új munkaerő felvételekor az egyéb vizsgálatok és tesztek, kiegészíthetőek a grafológiai elemzésből szerzett információkkal, melyek nagyban hozzájárulhatnak a munkaerő későbbi beválásához.

A munkahelyi környezetet alapul véve például, a vezetői alkalmasság megítélése. Előléptetés, kinevezés előtt álló munkaerő esetében megállapítható, hogy várhatóan miképp oldja meg, képes-e megoldani a vezetői pozícióval együtt járó feladatokat, követelményeket. Ezen a területen egyebek mellett például a kommunikációs készség, dominancia igény, konfliktuskezelés, együttműködési és alkalmazkodási hajlandóság, kitartás, tervező – szervező képesség, önállóság, kreativitás, variációs képesség, rugalmasság terhelhetőség, stressz tűrés, objektivitás, lényeglátás szintje is vizsgálható. Az elvégzendő feladat illetve betöltendő munkakör függvényében.

A cégen belüli rotáció kivitelezéséhez és hatékony szervezéséhez is hasznos támpont lehet megvizsgálni, hogy az új terület követelményeinek mennyiben felel meg a munkaerő személyisége. A csoportmunkára való alkalmasság és a csoportmunka hatékonyságának javítása tekintetében ugyancsak alkalmazható a kézíráselemzés.  A személyiség jegyek alapján csoportokba sorolással, megállapíthatjuk az egyes munkacsoportokban dolgozó (adott típusú) emberek ideális arányát, a hatékony és konfliktusmentes együttműködés érdekében. Az 1-1 ember nem megfelelő munkacsoportban való alkalmazása nagyban csökkentheti a teljesítőképességet vagy esetleg konfliktusos környezetet teremthet.

Ma még elsősorban a vezető posztokra kiválasztott személyek íráselemzése vált általánossá. Van néhány fejlett ország, ahol már folyamatos állapotfelmérésre is alkalmaznak grafológust. Hazánkban többnyire a fejvadász cégek élnek a grafológia adta lehetőségekkel. Bízom benne, hogy érdeklődést és bizalmat keltve a grafológia iránt, bővülni fog az alkalmazási terület.

Hangsúlyoznom kell, hogy akkor tud a grafológiai elemzés hatékony segítséget nyújtani, amennyiben tisztában vagyunk az adott munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.

Az önismeret és a munka kompetenciák is felmérhetőek teljes személyiségkép vizsgálattal és részleges elemzéssel.

Teljes személyiségkép

– Személyiség rétegei

– Gondolkodás módja

– Akarat vizsgálati szempontjai

– Globalizáció

– Mentális képességek

– Önmagához való viszony

– Érdeklődés

– Önreguláció

– Frusztrációtűrés

– Szociabilítás

– Érzelmek

– Energiakészlet

– Motivációk

– Munkamód

Persze nem minden esetben van szükség teljesen kibontott személyiségképre. Általában az adott munkához szükséges részképességre koncentrált elemzés készítünk, illetve önismereti elemzésnél a teljes vagy a párkapcsolat szempontjából fontos elemeket vizsgálunk. Amennyiben tudjuk, hogy az adott munkakör sikeres betöltéséhez szükség van például: jó kommunikációs készségre, kereskedelmi érzékre, rugalmas gyors gondolkodásra, akkor nem kell teljes személyiségképet készíteni, elegendő a felsorolt területek vizsgálata.

A részleges elemzés, a munkavégzéshez elengedhetetlen kompetenciák-területek vizsgálatából áll.

Pld.: munkatárs kiválasztás az adott követelményeknek megfelelően.

1.-

Introverzió – Extroverzió

Munkamód

Szervezőkészség

Együttműködés

Önállóság

Pontosság

Kereskedelmi érzék

2,-

Motivációk

Csoport munkában való részvétel (milyen szerepet képes vállalni a csapatmunkában)

Hierarchikus környezetet hogy képes tolerálni

Tehát személyre (munkakörre) szabottan elemzünk. Az adott munkakör betöltéséhez szükséges képességet.

Vezető kiválasztás.

Egy cég működését legnagyobb mértékben a vezetők személyiségjegyei és képességei határozzák meg. Egy szervezet vezetőinek az a legfontosabb feladata, hogy az adott csoport céljait (csoportok közös céljait) szem előtt tartva dolgozzon.

Kutatásokkal igyekeztek már több ízben feltárni, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek egy sikeres vezetőt jellemeznek. (célok szerint változóak) Pár olyan tulajdonság, amely minden vezetőre jellemző (a teljesség igénye nélkül) a következőek: döntőképesség, önállóság, intelligencia, együttműködő képesség, felelősségvállalás, kezdeményezőkészség.

 Csoport munka

Munkatársak kiválasztása

Fontos felismerés az, hogy hiába dolgoznak együtt a szakmájukhoz kiválóan értő emberék, ha a csapat munkára kevésbé alkalmasak. Ezek azonban csak hosszabb idő után láthatóak ill: pszichológiai vagy grafológiai vizsgálattal állapíthatóak meg előre. A személyügyi grafológia egy kiemelkedő szakembere, a csoporton belüli szerepek és azok ideális arányainak több évtizedes kutatása során öt alaptípust különböztetett meg, (kék, zöld, lila, szürke, piros) elméletét alkalmazva, a csapattagok kézírása alapján, akár már előre feltérképezhetők a munkatársak közötti lehetséges konfliktusforrások, várható előnyök, hátrányok, illetve az erőviszonyok. Ursula Affemann ajánlása szerint ideális esetben: maximum, 20 % zöld, 60 % kék, 10 % lila és összesen maximum 10 % (szürke + piros) típusú személyiség van egy jól működő csoportban

Párkapcsolat

pld.: —lelki beállítódás – kezdeményezés – energia – vitalitás- önreguláció – önmagához való viszony –érzelmek – akarat –megbízhatóság.

A pontosabb megismerés, történhet még pszichogrammok segítségével, a személyiségszférák működének ábrázolásával, a problémákkal való megküzdési módokat, viselkedést feltárva, vizuálisan érzékeltetve a területek működését.

– a fontosnak tartott területek

– a képességek megléte-mértéke

– milyen az énkép – szociabilitás

– mely területeire akar támaszkodni problémamegoldás közben

Lehetőség van „csak” pszichodiagramok bekérésére, (személyes konzultációval) ekkor nincs szöveges magyarázat. Az értékek mértékek láthatóak.

Néhány támpont a választáshoz.

Alap csomag, – Csapat hatékonyság csomag, – Vezetői képességek csomag, – Zárt testületek csomag, -Teljes személyiség kép , – Egyénileg választható (összeválogatható) területek.

ALAP csomag.

amit vizsgálunk: ( 13 terület)

– Introverzio-extraverzió – oldottság-feszültség, (lelki beállítódás)

– munkamód, (energiák, szorgalom, monotónia tűrés, pontosság, motivációk, kezdeményezés, célszerűség, munkamód biztonsága, gondosság, önállóság)

-munkahelyi légkör (milyenné válhat a viselkedése a különböző légkörökben)

CSAPAT HATÉKONYSÁG csomag

amit vizsgálunk: (13 terület+csapatban elfoglalt hely)

– Introverzio-extraverzió – oldottság-feszültség, (lelki beállítódás)

– munkamód, (energiák, szorgalom, monotónia tűrés, pontosság, motivációk, kezdeményezés, célszerűség, munkamód biztonsága, gondosság, önállóság)

– munkahelyi légkör (milyenné válhat a viselkedése a különböző légkörökben)

– csapat munkára való alkalmasság, (a csapatban vállalt feladat)

VEZETŐI KÉPESSÉGEK csomag

amit vizsgálunk: (13 terület+csapatban elfoglalt hely+vezetői képességek)

– Introverzio-extraverzió – oldottság-feszültség, (lelki beállítódás)

– munkamód, (energiák, szorgalom, monotónia tűrés, pontosság, motivációk, kezdeményezés, célszerűség, munkamód biztonsága, gondosság, önállóság)

– munkahelyi légkör (milyenné válhat a viselkedése a különböző légkörökben)

– csapat munkára való alkalmasság, (a csapatban vállalt feladat)

– vezetői képességek (döntőképesség, önállóság, intelligencia, együttműködő képesség, felelősségvállalás, kezdeményezőkészség) 

ZÁRT TESTÜLETEK csomag

amit vizsgálunk: (13 terület+csapatban elfoglalt hely+zárt testületekben lévő hierarchikusrendszer elfogadása)

– Introverzio-extraverzió, oldottság-feszültség, (lelki beállítódás)

– munkamód, (energiák, szorgalom, monotónia tűrés, pontosság, motivációk, kezdeményezés, célszerűség, munkamód biztonsága, gondosság, önállóság)

– munkahelyi légkör (milyenné válhat a viselkedése a különböző légkörökben)

– csapat munkára való alkalmasság, (a csapatban vállalt feladat)

– hierarchikus rendszer (dominancia, szubmisszió, agresszivitás, szorongás, felelősségtudat, szociabilítás, egyéni beállítódás, kooperatívitás, szuverenitás) 

TELJES SZEMÉLYISÉGKÉP

– Személyiség rétegei (IQ, kreatívitás, intellektuális hatékonyság, struktúráló képesség, koncentrációs képesség, lényeglátás, gondolkodás rugalmassága, racionalitás, kritikai érzék, fantázia)

– Gondolkodás módja (analitikus-szintetikus, logikus gondolkodás)

– Akarat vizsgálati szempontjai ( erős akarat, kitartás,akarat-gyengeség, túlszabályozott)

– Globalizáció (gondolkodása analitikus vagy holisztikus – az egész elsődlegessége vagy a részleteknek tulajdonít nagy jelentőséget)

– Mentális képességek (viszonyfelismerés, gondolkodás sebessége, következtető képesség-analógiás vagy implikatív, rendező képesség, figyelem, kritikai képesség, lényegkiemelő képesség, gondolkodás rugalmassága, variációs képesség, kreativitás)

– Önmagához való viszony (önértékelés, önszabályozás, önállóság, önérvényesítés)

– Érdeklődés (humán vagy reál)

– Önreguláció (hiányos vagy gyenge reguláció, – rendetlenségből-túlzott és egyoldalú-túlbiztosításból-)

– Frusztrációtűrés (a jó pszichés közérzet, önértékelés, önkontroll jegyei mellett kudarctűrő képesség)

– Szociabilítás (be akar illeszkedni vagy nem, beilleszkedés formája – nyílt, közvetlen-tartózkodó-gátolt-kényszeres- a beilleszkedés célzata – a jó cél érdekében képes az önfeláldozásra-)

– Érzelmek (túlérzékenység, érzéketlenség, érzelmi fékezetlenség, túlzott lelkesedés, általános alap hangulat, agresszív vagy alárendelődő magatartás, hangulati labilitás-stabilitás)

– Energiakészlet (energiakészlet, energiagazdálkodás)

– Motivációk (önmegvalósítási igény, közösségi kapcsolatok,vezetői szerep,anyagi javadalmazás,tárgyi környezet, kényelem, elmélyülés, társas jelleg szerint, kifejezett mozgás igény)

– Munkamód (kezdeményezés, célszerűség, munkamód biztonsága, megbízhatóság, önállóság, szorgalom, kitartás, monotónia tűrés)

– Csapat munkára való alkalmasság, (a csapatban vállalt feladat)

– Hierarchikus rendszer ( dominancia, szubmisszió, agresszivitás, szorongás, felelőségtudat, szociabilitás, egyéni beállítódás, kooperatívitás, szuverenitás)

– Vezetői képességek (döntőképesség, önállóság, intelligencia, együttműködő képesség, felelősségvállalás, kezdeményezőkészség)

– Megküzdési, megoldási stratégiák (miként oldja meg a mindennapokban felmerülő feladatokat, problémákat. pl.: támaszkeresés, problémára irányuló segítség kérés, elfogadás tagadás, érzelmek kiadása, stb.)

 

EGYÉNI-VÁLOGATÁS

Az adott munkakör függvényében választható.

1.- Személyiség rétegei

(IQ, kreatívitás, intellektuális hatékonyság, struktúráló képesség, koncentrációs képesség, lényeglátás, gondolkodás rugalmassága, racionalitás, kritikai érzék, fantázia)

2.- Gondolkodás módja

(analitikus-szintetikus, logikus gondolkodás)

3.- Akarat vizsgálati szempontjai

(erős akarat, kitartás, akarat-gyengeség, túlszabályozott)

4.-Globalizáció

(gondolkodása analitikus vagy holisztikus – az egész elsődlegessége vagy a részleteknek tulajdonít nagy jelentőséget 

5.-Mentális képességek

(viszonyfelismerés, gondolkodás sebessége, következtetőképesség-analógiás vagy implikatív, rendező képesség, figyelem, kritikai képesség, lényegkiemelő képesség, gondolkodás rugalmassága, variációs képesség, kreativitás)

6.- Önmagához való viszony

(önértékelés, önszabályozás, önállóság, önérvényesítés)

7.- Érdeklődés

(humán vagy reál)

8.-Önreguláció

(hiányos vagy gyenge reguláció, – rendetlenségből-túlzott és egyoldalú-túlbiztosításból-)

9.-Frusztrációtűrés

(a jó pszichés közérzet, önértékelés, önkontroll jegyei mellett kudarctűrő képesség)

10.-Szociabilítás

( be akar illeszkedni vagy nem, beilleszkedés formája – nyílt, közvetlen-tartózkodó-gátolt-kényszeres- a beilleszkedés célzata – a jó cél érdekében képes az önfeláldozásra-)

11.-Érzelmek

(túlérzékenység, érzéketlenség, érzelmi fékezetlenség, túlzott lelkesedés, általános alap hangulat, agresszív vagy alárendelődő magatartás, hangulati labilitás-stabilitás)

13.-Energiakészlet

(energiakészlet, energiagazdálkodás)

14.-Motivációk

(önmegvalósítási igény, közösségi kapcsolatok,vezetői szerep,anyagi javadalmazás,tárgyi környezet, kényelem, elmélyülés, társas jelleg szerint, kifejezett mozgás igény)

15.-Munkamód

(kezdeményezés, célszerűség, munkamód biztonsága, megbízhatóság, önállóság, szorgalom, kitartás, monotóniatűrés)

16.-Csapat munkára való alkalmasság,

(a csapatban vállalt feladat)

17.-Hierarchikus rendszer

(dominancia, szubmisszió, agresszivitás, szorongás, felelősségtudat, szociabilítás, egyéni beállítódás, kooperatívitás, szuverenitás)

18.-Vezetői képességek

(döntőképesség, önállóság, intelligencia, együttműködő képesség, felelősségvállalás, kezdeményezőkészség)

19.-Megküzdés -megoldási stratégiák –

(miként oldja meg a mindennapokban felmerülő feladatokat,problémákat. pl.: támaszkeresés, problémára irányuló segítség kérés, elfogadás tagadás, érzelmek kiadása, stb…)

20.-Hierarchikus rendszerhez való viszonyulás

(dominancia, szubmisszió, agresszivitás, szorongás, felelőségtudat, szociabilitás, egyéni beállítódás, kooperatívitás, szuverenitás)

20.-kereskedelmi érzék, kereskedelmi intelligencia, üzleti érzék

(képes az új piacok felkutatására, – értékítélet pénzügyileg fontos helyzetekben,- diplomatikusság, ösztönös megérezések)

22.-Pszichogrammok, a személyiségszférák működének ábrázolása, a problémákkal való megküzdési módokat, viselkedést feltárva, vizuálisan érzékeltetve a területek működését .

– a fontosnak tartott területek

– a képességek megléte-mértéke

– milyen az énkép-szociabilítás

– mely területeire akar támaszkodni problémamegoldás közben

Lehetőség van „csak” pszichodiagramok bekérésére, (személyes konzultációval) ekkor nincs szöveges magyarázat. Az értékek mértékek láthatóak.

 • A grafológiai vizsgálathoz írásmintára (eredetben) van szükség az elemzésben résztvevőktől.
 • Az ideális minta, minimum egy oldalnyi (15-25 mondat, A4-es méretű, sima lapon) tollal, kézzel, anyanyelven írt, levélformátumú saját fogalmazvány, vagy másolt szöveg, címmel és aláírással befejezve.
 • Az írás körülmények feltételei (amennyiben nem grafológus előtt történik az írás), a nyugodt stressz mentes környezet, jó látási viszonyok, stabil, sima írófelület. Az írást ülőhelyzetben végezzék, lehetőleg komfortos környezetben (szobahőmérséklet). Amennyiben szemüveget visel olvasásnál, használja az írás elkészítésekor is.
 • -A résztvevők írásos beleegyező nyilatkozatára is szükség van. Az eredeti írás mintákat zárt borítékban, sérülésmentesen, (pl : nem összehajtva) kérem a majdani vizsgálatra. A vizsgálat eredményét, megbeszélés szerint juttatom vissza az előre egyeztetett személynek, a titoktartási kötelezettség betartásával.

Mellékelem a szükséges adatlapokat, ami a grafológiai elemzésben résztvevők szükséges adatait és beleegyező nyilatkozatát tartalmazza.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A grafológus munkáját kódexek is segítik, szabályozzák. Ilyen az Európai Grafológusok Szakmai és Etikai Kódexe és a Magyar Írástanulmányi Társaság Etikai Kódexe.

MIT  SZAKMAI-ETIKAI KÓDEX

http://www.grafometria.hu/Myfiles/MIT_etika.pdf

További kötelezettségek:

 • az információk teljes titoktartására/ Ptk 76§/,
 • adatvédelemre és adatbiztonságra, személyiségi jogok védelmére, a jó hírnévhez való jog /Ptk 78§/ és a levéltitok, magántitokhoz /Ptk 81§/ való jogok betartására.

Mindezek alól csak az ügyfél által írásban adott felmentés mentesíthet.

Érdekesség

imagesBLTX09E8

A kézírásunkat elváltoztatni csak kis ideig vagyunk képesek, (kb: 7 dologra tudunk egyszerre figyelni) így az adott 15-20 soros írásmintán  a vizsgált közel 150 írásjellemző alapján a tényleges viselkedésünk, jellemzőink fognak tükröződni.

Az írásunk változásai a viselkedésünk, személyiségünk változásait tükrözik.

Az alap jellemzőink mint pl. temperamentum, extraverzió-introverzió nem változnak az életünk során, esetleg csak más színezetet adnak  ha más befolyások érnek.

Az írásszakértő, megállapítja hogy a kérdéses írás azonos kéztől származik-e, az írás eredetiségével(azonosításával) foglalkozik.

A grafológus az írás alapján, a változásokból a személyiségre nézve tesz megállapításokat.

1.-A grafológia alkalmazási területei

Magán célra :

Önismeret fejlesztése,

Pályaválasztási tanácsadás

Párkapcsolati probléma feltárása (összeillőség)

Bármely életvezetési probléma feltárása

Közületi célra :  Vezető, ill.- munkaerő kiválasztás- csapatépítés

Pálya alkalmasság

Hazugság vizsgálat

Tárgyalási stratégiák kidolgozására

 1. Önismereti tanácsadás / személyiségelemzés: célja az önismeret támogatása, a jellemábrázolás, ismert és rejtett tulajdonságok feltárásán keresztül személyiségkép készítése.
  Vizsgálati szempontjai: mentális képességek, az egyén önmagához való viszonya, emocionális/érzelmi élet, szociabilitás /közösségi élet, energiák és motivációk, munkamód.
 1. Pályaválasztási / pályaalkalmassági tanácsadás: kiterjed a képességekre, készségekre, akarati funkciókra, érdeklődési területre, motiválhatóságra, érzelmi hozzáállásra, kapcsolattartási mutatókra, önértékelési jellemzőkre. Az elemzés egyaránt hatékonyan segíti a felnőtteket és a diákokat abban, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni a pályaválasztás és a tovább tanulás szempontjából.
  – Vizsgálati szempontjai: mentális képességek (tehetség, irányultság feltérképezése), érzelmi élet, szociális, közösségi igény, energiák és motivációk (érdeklődés, beállítottság, javasolt munkaterületek feltárása), térigény, humán/reál érdeklődés.
 2. Párkapcsolati tanácsadás: mindkét fél kézírására szükség van az elemzéshez, mely során megállapítható, hogy a pár mely tulajdonságai erősítik vagy gyengítik az összeillőségüket.
  Vizsgálati szempontjai: intellektuális összeillőség, mentális összeillőség, szexuális összeillőség, dominancia összeillőség, rendszeretet, pazarlás, elkötelezettség.
 3. Bármely életvezetési problémával kapcsolatos tanácsadás, egyéni kérésre bizonyos személyiségtulajdonságok alapján történő elemzés.
 4. Gyermek és felnőtt rajzelemzés: az elemzés során a gyermek/felnőtt fontos személyiségjegyei, érzelmei és problémái kerülnek feltárásra.

6.-Személyügyi munka területén. A vezető kiválasztásánál, a munkatársak felvételénél, csoportok kialakításánál, a               beérkezett pályázatok előszűrésénél gyorsíthatja a döntést.

7.-kriminalisztika is nagyon hatékonyan használja az íráselemzés törvényszerűségeit.

A grafológia a kézírás egyéni jellegzetességeit vizsgálja, s a tanult sztenderdtől való eltérések alapján von le        következtetéseket a személyiségre  nézve. A grafológiát alkalmazók szerint az íráselemek nagysága, egymáshoz és az írástömb egészéhez viszonyított aránya, elhelyezkedése, az őket létrehozó mozdulat iránya, sebessége, nyomatéka stb., információval szolgál az író személy gondolkodás- és munkamódjáról, energiakészletéről, érzelemvilágáról, valamint önmagához való viszonyáról

Amit meg tudunk Önről mondani, azok a személyiségjegyei, hogy mit gondol önmagáról,  a motivációi, a viselkedése, az életét előbbre vivő és hátráltató tényezők.

Magamról

Szeretném ha nem csak adatokat számokat  mondhatnék el magamról, hanem  a képek idézetek által az adatok mögé nyújthatnék bepillantást.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

(Weöres Sándor)

“A lelki béke abból származik, ha megértjük és elfogadjuk, hogy kevesen látják pont olyannak a világot, mint amilyennek mi.”

(Andrew Matthews – Hallgass a szívedre)

Az emberek gyakran mondják, hogy a motiváció nem tart sokáig. Nos, a fürdés sem… Ezért kell naponta megmártózni benne.

                                                                                   (Zig Ziglar)

“A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni.”

(Nelson Mandela)

Amíg létezik a világon kávé, semmi sem lehet annyira szörnyű.

                                  (Cassandra Clare)

” Ha az ember minden elvárásnak eleget akar tenni,    minden bizonnyal túlbecsüli saját képességeit. ”

                                                                              (Goethe)

Ne aggódj akkor sem, ha két ballábad van: még mindig énekelhetsz!

                                 (Richard Wiseman)

“Az élet 10%-a, ami veled történik, és 90%-a, ahogyan reagálsz a történésekre.”

(John C. Maxwell)

Ha feléd gurul a labda, kapd el! Oly ritkán kapunk második lehetőséget. (…) Ne feledd, hogy csak rajtad múlik, mit kezdesz az életeddel. Ez teszi a lehetőségeket olyan izgalmassá.

                                               (Bear Grylls)

Elvillan a gyors szándék, hogyha nem Száguld vele a tett.

                         (William Shakespeare)

Grafológiát, az Országos Írásszakértő Intézetnél tanultam.

2003 óta van kapcsolatom a munkaerő felvétellel, kezdetben, mint irodavezető, majd üzletvezetőként is foglalkoztam vele a kereskedelem mellett.  Ezt megelőzően is emberekkel foglalkoztam, ahol a szakmunka mellett a kapcsolattartás és értő odafigyelés is nagy szerepet kapott.

 1. júniusában születtem, férjem és két gyermekem társaságát és támogatását is élvezhetem a mindennapokban.

Amennyiben gondolataim, életfelfogásom, elnyerte tetszését, bizalmát, és szeretne többet megtudni a grafológiai elemzésről, vagy szeretne önmagáról , munkatársairól elemzést készíteni, kérem,  írjon az  agnes.toldy@naturenergy.eu  e-mail címre.

Üdvözlettel:

Toldy Ágnes

grafológus